Công Ty TNHH Toản Xuân

Người đại diện: Ông Trần Quốc Toản

Chức vụ : Giám đốc

Mã số thuế: 0600383153

 Địa chỉ: Xã Yên lương - Huyện ý Yên - Nam Định

 Số điện thoại: 02283 820 244 - 0912455527

 Email: ctytoanxuan@gmail.com