ĐỊA CHỈ VÙNG SẢN XUẤT CHUỖI GẠO SẠCH TOẢN XUÂN 

NĂM 2017 

 

1. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Châu

Địa chỉ: Xã Nghĩa Châu - huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 120 mẫu

2. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Minh

Địa chỉ: Xã Nghĩa Minh - huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 30 mẫu

3. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Thành

Địa chỉ: Xã Đồng Sơn - huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 150 mẫu

4. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hưng Phong

Địa chỉ: Xã Hải Phúc - huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 100 mẫu

5. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hùng Mỹ

Địa chỉ: Xã Hải Giang - huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 120 mẫu

6. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Thượng

Địa chỉ: Xã Xuân Thượng - huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 35 mẫu

7. HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Đoàn Kết

Địa chỉ: Xã  Tam Thanh - huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 40 mẫu

8. HTX Xuân Phong 

Địa chỉ:  Xã Xuân Phong - huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 30 mẫu

9. Hộ gia đình ông Vũ Văn Trường

Địa chỉ: Thôn Hưng Lễ - Xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 40 mẫu

10. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ:  Xã Nghĩa Phong - Huyện Nghĩa Hưng- Tỉnh Nam Định

Diện tích canh tác: 30 mẫu