Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 0043/2016/NNPTNT - NĐ


Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 99/2016/YTNĐ-XNCB 

 

 Giấy xác nhận: Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn